Evropský projekt

Evropský projekt

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS 2 SČ)
Finanční zdroje na ROP NUTS 2 SČ pocházejí ze strukturálních fondů, které jsou osvědčeným nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, jejímž cílem je snížit rozdíly v ekonomické a sociální úrovni vyspělosti jednotlivých regionů členských států EU.

Evropské finance jsou rozdělovány prostřednictvím tzv. operačních programů. V České republice funguje 24 těchto programů, které dohromady rozdělí přibližně 26,7 miliard eur. Některé jsou tematicky zaměřené, např. na dopravu nebo životní prostředí, tyto programy mají na starosti jednotlivá ministerstva. Dále existuje sedm tzv. Regionálních operačních programů, z nichž jeden určený pro Střední Čechy.

Název projektu:
Vybavení střediska praktické výuky pekař, cukrář – zavádění nových moderních technologií a dalších inovací ve výuce“

Informace o projektu

evidenční číslo : CZ.1.25/3.1.00/91.00711
Datum zahájení projektu : 1.3. 2008
Datum zahájení realizace projektu : 8.9. 2009
Datum ukončení realizace projektu : 27.12. 2010
Datum ukončení projektu : 31.1. 2011

Prioritní osa : 15.3 – Integrovaný rozvoj území
Oblast podpory : 3.1. – Rozvoj regionálních center

Žadatel a jeho aktivity se nacházejí v zóně v rámci IPRM města Kladna.
Společnost SPV-středisko praktického vyučování, s.r.o. je jedinou, která zajišťuje praktickou výuku pro žáky učebních oborů pekař a cukrář SOŠ a SOU v Kladně, U Hvězdy 2279. Cílem této žádosti je za pomoci podpory z EU vylepšit podmínky studentů v rámci jejich praktické výuky s napojením na případné zaměstnavatele. Jedná se o komplexní naplnění cílů a potřeb teoretické výuky v praxi. Dojde k lepšímu provázání teoretické a praktické výuky Z tohoto důvodu má projekt partnera- SOŠ a SOU v Kladně, U Hvězdy 2279 .Dojde k investici, která vylepší technické a technologické zázemí praktické výuky a budou modernizovány budovy s cílem zlepšit technickou a hygienickou úroveň potravinářského provozu.

SPV-středisko praktického vyučování, s.r.o. využívá pro odborný výcvik dvě pracoviště.

 • Dánská 2373, 272 01 Kladno
 • Sítenské náměstí 3113, 272 01 Kladno

V obou jsou zařízena jak cukrářská tak pekařská pracoviště

Dotace bude využita pro obě lokality.

Projekt odpovídá strategii rozvoje učňovského školství, strategii rozvoje města Kladna
a strategii Středočeského kraje v rámci inovace školství
Cílem projektu je modernizace budov a zázemí praktické výuky.
Praktická výuka svým vybavením a zázemím bude odpovídat moderní trendům a obsahu teoretické výuky a potřebám dnešní moderní doby a současným potřebám potencionálních
zaměstnavatelů. Současně vzniknou kvalitně vybavené dílny s kvalitními a
moderními pomůckami Touto modernizací budou plně zajištěny všechny potřebné moderní funkce praktické výuky v objektech Sítná a Dánská. Projekt výrazně pomůže k udržení pekařského a cukrářského řemesla a výrazně se zvýší kvalita praktické výuky Takto připravení studenti se potom mnohem lépe uplatní v praxi.
Modernizovaná učňovská pracoviště přispějí ke zvýšení zájmu o oba učební obory. To má význam i vzhledem k možnosti velmi dobrého uplatnění cukrářů i pekařů na trhu práce. Postup celé realizace vychází z potřeb provázané teoretické a praktické výuky.

Konkrétně :

A) Stavební úpravy – kompletní rekonstrukce :

 • elektrorozvodů včetně instalace nových rozvaděčů a nového osvětlení
 • vodoinstalace a odpadů včetně instalace nového sanitárního vybavení
 • vnitřních omítek
 • sociálních zařízení
 • umýváren nádobí
 • šaten
 • všech podlah a obkladů stěn
 • vnitřních nátěrů

B) Nákup nových potravinářských strojů, zařízení a vybavení

 • automatická dělička těsta
 • drtič na přípravu strouhanky
 • programovatelný hnětač těsta
 • klimatizační jednotka pro kynárnu
 • 2 provozní myčky nádobí
 • rohlíkový stroj
 • 2 velké cukrářské šlehače
 • kompletní nerezové vybavení umývárny nádobí
 • 2 chladící boxy
 • vybavení šaten pro 50 žáků

Celkový rozpočet projektu 6 300 000 Kč
Hlavní způsobilé výdaje 5 450 000 Kč

 • na stavební práce cca 60%
 • na nákup strojů zařízení a vybavení cca 40%

Výše dotace 4 900 000 Kč