O škole

SPV-středisko praktického vyučování, s.r.o.
Dánská 2373, 272 01 Kladno

je soukromé školské zařízení zařazené do sítě škol ČR, zaměřené na výuku vyučovacího předmětu
Odborný výcvik pro žáky učebních oborů 29-54-H/01 cukrář a 29-53-H/01 pekař. Tato výuka je
prováděna na základě smlouvy pro žáky SOŠ a SOU, U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno. Tato škola
zajišťuje pro tyto své žáky teoretickou část výuky.

Informace o škole

1. Popis uplatnění absolventa v praxi (výčet typických pracovních činností, pozic či povolání)

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář nebo pekař v pozici zaměstnance v menších
a středně velkých výrobnách cukrářských a pekařských výrobků, ve velkých průmyslových
pekárnách v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem
cukrářských a pekařských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro
podnikatelskou činnost.
Absolvent bude schopen zejména zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady
pro výrobu cukrářských a pekařských výrobků, vyrábět kompletní sortiment cukrářských
a pekařských výrobků, případně cukrovinkářských výrobků, včetně jejich dohotovování a
zdobení, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení
provozoven a vykonávat činnosti související s prodejem cukrářských a pekařských výrobků.
Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem.
Absolvent se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů
pro absolventy tříletých učebních oborů, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve
studiu vysokoškolském.

2. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Střední vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně středního
vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného
výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

3. Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu

a) splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělání před splněním
povinné školní docházky,
b) splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí,
zájmů,
c) splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru, které jsou
stanoveny vládním nařízením.

4. Zdravotní způsobilost

Do oboru vzdělávání může být přijat pouze uchazeč, jehož dobrý zdravotní stav posoudil
a písemně potvrdil praktický lékař, který vystaví uchazeči zdravotní průkaz pracovníka
v potravinářství. Dobrý zdravotní stav uchazeče vylučuje – alergická a chronická onemocnění
dýchacích cest, kůže a spojivek; poruchy vidění; závažná onemocnění páteře; duševní
poruchy; epilepsii a jiná záchvatová onemocnění; závažná nervová onemocnění; nemoci
pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu; závažné stavy po úrazech či
operacích pohybového systému.