Výuka

Organizace výuky
Žáci obou učebních oborů absolvují polovinu učební doby ve škole na teoretickém vyučování a polovinu
učební doby na některém z pracovišť SPV-střediska praktického vyučování, s.r.o., kde absolvují odborný výcvik.
Pravidelně se střídají ve dvoutýdenních cyklech. Závěrečné zkoušky se konají dle jednotného zadání Kvalita.

Organizace odborného výcviku
Odborný výcvik pro obor cukrář a pekař je smluvně zajištěn v SPV-Středisko praktického vyučování, s. r. o. na pracovištích:
 Dánská 2373, 272 01 Kladno
 Sítenské náměstí 3113, 272 01 Kladno

Obě lokality jsou plně vybaveny pro výuku odborného výcviku cukrářů i pekařů.

Na obou místech jsou v rámci projektu ROP SČ :
„Vybavení střediska praktické výuky
pekař, cukrář-zavádění nových moderních technologií a dalších inovací ve výuce“
nově rekonstruovaná a novými potravinářskými stroji o zařízeními vybavená učňovská pracoviště.
Akce byla z velké části financována z prostředků EU.
Odborný výcvik začíná ráno v 6 hodin a končí podle ročníků, buď po 6ti nebo 7mi hodinách. (1.ročník 6 hodin, 2. a 3. ročník 7 hodin.)
Režim přestávek je v souladu s pravidly BOZP.
Žáci pracují pod vedením zkušených učitelek OV a za produktivní práci jsou finančně
odměňováni.

Personální a materiální podmínky pro zajištění praktického vyučování

Materiální podmínky pro zabezpečení odborného výcviku
Žáci obou učebních oborů mají k dispozici veškeré strojní vybavení a inventář cukrářské a pekařské dílny včetně všech potravinářských surovin.
Veškeré výrobky žáků obou učebních oborů jsou prodávány v sedmi vlastních prodejen v Kladně a v Praze. Z takto získaných finančních prostředků je hrazena část nákladů na provoz dílen a SPV-středisko praktického vyučování, s.r.o., ač nestátní školské zařízení, nevybírá od žáků školné.

Personální podmínky pro zabezpečení odborného výcviku
Výuka odborného výcviku oboru cukrář je realizována u SPV-středisko praktického
vyučování, s. r. o. pod vedením zkušených plně kvalifikovaných učitelů OV. Všichni učitelé OV splňují požadovanou na vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 5.